Buletine Statistice Lunare

Buletin statistic lunar  – ianuarie 2018

Buletin statistic lunar  – februarie 2018

Buletin statistic lunar – martie 2018

Buletin statistic lunar – aprilie 2018

Buletin statistic lunar – mai 2018

Buletin statistic lunar – iunie 2018

Buletin statistic lunar – iulie 2018

Buletin statistic lunar – august 2018

Buletin statistic lunar – septembrie 2018

Buletin statistic luna – octombrie 2018

Buletin statistic lunar – noiembrie 2018

Buletin statistic lunar – decembrie 2018

Buletin statistic lunar – ianuarie 2019

Buletin statistic lunar – februarie 2019

Buletin statistic lunar – martie 2019

Buletin statistic lunar – aprilie 2019

Buletin statistic lunar – mai 2019

Buletin statistic lunar – iunie 2019

Buletin statistic lunar – iulie 2019

Buletin statistic lunar – august 2019

Buletin statistic lunar – septembrie 2019

Buletin statistic lunar – octombrie 2019

Buletin statistic lunar – noiembrie 2019